Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy TELQARII, dostępny pod adresem internetowym https://telqarii.pl prowadzony jest przez:
TELQARII Joanna Polat
NIP: 7292583689, REGON: 100776507
Ul. Odrzańska 19, 93-472 Łódź
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna Joanna Polat.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://telqarii.pl.
6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem lub klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@telqarii.pl
2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 15 1050 1461 1000 0097 4656 7610 (ING Bank Śląski)
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i każdą nowoczesną przeglądarką internetową obsługującą protokoły HTTP I HTTPS
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ,adres zamieszkania.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i nieobowiązkowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
4. kliknąć przycisk “Przejdź do płatności”
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności:

1. Płatności SZYBKIM PRZELEWEM oraz BLIK odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 obsługiwanym przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
2. Płatność ZWYKŁYM PRZELEWEM na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Płatność PRZY ODBIORZE.
4. Płatność odroczona PAYPO.
5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych towarów oraz opłatę za dostawę
3. Czas realizacji zamówienia wynosi:
• do 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia wpłaty na konto Sprzedawcy, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.
4. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku jednorazowych większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, przy czym Klient zostanie o powyższym fakcie niezwłocznie poinformowany. W przypadku braku akceptacji proponowanego terminu dostawy Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.
7. Po złożeniu zamówienia, Sklep wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, natomiast po wcześniejszym ustaleniu szczegółów ze Sprzedawcą– możliwa jest także wysyłka na terenie Europy.
9. W przypadku nieodebrania przez Klienta prawidłowo zaadresowanej przesyłki, tj takiej której adres odbiorcy jest zgodny z tym, wpisanym zamówieniu przyjmuje się, że Klient odstąpił od umowy, a w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą przyjmuje się, że odstąpił on od umowy z przyczyn leżących po jego stronie. W tym przypadku nie przysługuje mu zwrot kosztów przesyłki.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287), zwanej dalej “Prawem konsumenckim” prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail sklep@telqarii.pl.
3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w art 38 Prawa konsumenckiego.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Okres gwarancyjny wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
3. Przesyłki zawierające szkło , delikatne produkty , oznaczone naklejką “Ostrożnie Szkło”, należy otworzyć przy doręczycielu i skontrolować czy nie zostały uszkodzone.
4. Jeśli przesyłka i jej zawartość nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel, a następnie skontaktować się ze sprzedającym poprzez e-mail: sklep@telqarii.pl
5. W przypadku niezgodności towaru z umową lub gdy produkt posiada wady fabryczne, Klient powinien odesłać do Sprzedającego, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności lub wad.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
7. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.
8. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru będzie utrudniona, Sprzedawca –po konsultacji z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaproponuje inne rozwiązanie.
9. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

§ 12

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. Dz.U.2020.344). Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania w/w materiałów reklamowo – promocyjnych.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedającego zostały opisane w Polityce Prywatności.

§ 13

Newsletter

1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Telqarii informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów marki TELQARII, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów oraz inne wiadomości dotyczące marki TELQARII oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z marką Telqarii.
3. Każdy Newsletter zawiera:
• informację o TELQARII. z siedzibą w Łodzi jako nadawcy Newslettera,
• wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
• informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://telqarii.pl/ w polu „NEWSLETTER”:
• podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
• wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzenie zapoznania się z „Regulaminem sklepu internetowego”
• naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
• kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdź adres e-mail”.
6. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter poprzez anulowanie subskrypcji newslettera i jego ponowne subskrybowanie.
9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez:
• kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera,
• odznaczenie zgody „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail korespondencji handlowej w postaci NEWSLETTERA na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, realizowanego przed cofnięciem zgody” w Panelu Użytkownika, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz zmiany”,
• przesłanie do TELQARII za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail) sklep@telqarii.pl oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.
10. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

§ 14

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego
3. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
4. Korzystanie/złożenie zamówienia w serwisie oznacza akceptację niniejszego Regulamin.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem telqarii.pl i obowiązuje na czas nieoznaczony.
6. Sklep ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

12. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

FORMULARZ REKLAMACJI FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY